دفتر تلفن


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۶۲ مورد.
ردیفعنوانتلفن
83درمانگاه4 بالا3089-3090
85درمانگاه6 بالا3092-3093
87درمانگاه8 بالا3074-3075
88درمانگاه9 بالا3078-3079
47دستیاران اطفال2538-2625
53دستیاران بیهوشی3064-2968-3014
42دستیاران داخلی ( آقایان )2318-2330-2889-2328
43دستیاران داخلی ( خانمها)2882-2945-2896
61دفتر آشپزخانه2221
153دفتر بسیج برادران2893