دفتر تلفن


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۶۲ مورد.
ردیفعنوانتلفن
64آبدارخانه بخش داخلی2582
38دفتر جراحی2589
24PCCUA2591-2596-2597
65آبدارخانه بخش جراحی2592
17جراحی زنان2594-2598-2599
151سمعی و بصری2595
48اکو پزشکان2623
139پیج2633-3333
110دبیرخانه2638-2275-2231
105آقای میرزایی2641