دفتر تلفن


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۲ مورد.
ردیفعنوانتلفن
16جراحی مردان2526-2552-2551
17جراحی زنان2594-2598-2599
18ICU A2556-2558-2585
19ICU B2522-2584-2503
20اطفال شرقی2519-2517-2518
21اطفال غربی2507-2505-2504
22CCUA2568-2569-2570
23CCUB2536-2532-2531
24PCCUA2591-2596-2597
25داخلی زنان2575-2571-2572