دفتر تلفن


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۶۲ مورد.
ردیفعنوانتلفن
26CCUF2346-2316-2315
27PCCUB2408-2403-2402
28داخلی مردان2561-2560-2566
29نوتوانی2489
30خدمات درمانی2850
31تامین اجتماعی2961
32بیمه ارتش2213
38دفتر جراحی2589
39پاویون جراحی(آقایان )2557-2482
40پاویون جراحی ( خانمها)2935