دفتر تلفن


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۶۲ مورد.
ردیفعنوانتلفن
41دفتر گروه داخلی2581-2580
42دستیاران داخلی ( آقایان )2318-2330-2889-2328
43دستیاران داخلی ( خانمها)2882-2945-2896
44فلوهای اینترویشن2895
45منشی بخش اطفال2509-2510
46اطاق فیلم اطفال2542
47دستیاران اطفال2538-2625
48اکو پزشکان2623
49اکو اطفال2537
50منشی بیهوشی2417