دفتر تلفن


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۶۲ مورد.
ردیفعنوانتلفن
61دفتر آشپزخانه2221
62آبدارخانه همکف2317
63آبدارخانه طبقه دوم2436
64آبدارخانه بخش داخلی2582
65آبدارخانه بخش جراحی2592
66آبدارخانه بخش اطفال2513
67منشی حاکمیت بالینی3136
68آقای مومنی (بهبود کیفیت )2530
69خانم سبحانی (بهداشت محیط )3034
70خانم رستمی (سوپروایزر کنترل عفونت )2014-3134