دفتر تلفن


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۶۲ مورد.
ردیفعنوانتلفن
71خانم آقابابایی ( آمار )2359
72دکتر گلپیرا (رئیس حاکمیت بالینی )2776-2194
73مسئول خدمات شرکتی2247
74سرپرستار CSR مرکزی2220
75سرپرست خدمات2224
76کارت زنی2212
77لنژری2227
78خیاط خانه2253
79منشی درمانگاه پایین2395-2368
80درمانگاه 1 بالا3084-3085