دفتر تلفن


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۶۲ مورد.
ردیفعنوانتلفن
91الکترو اورژانس2389
92نوار مغزی2401
93مدیر پرستاری2201-2202
94سوپروایزر2206-2203
95سوپروایزر آموزشی2862-2860
96سوپروایزر شب2490-2514-2875
97دانشکده پرستاری2276
98انجمن قلب2529
99خانم شمس2967
100دفتر ریاست2280-2290