دفتر تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۶۲ مورد.
ردیفعنوانتلفن
102دفتر حراست-2118-2298-2846
101دفتر مدیریت-2886-2896
70خانم رستمی (سوپروایزر کنترل عفونت )2014-3134
242ریاست دکتر پیغمبری2189-3062
141خرابی تلفن2200-2500
93مدیر پرستاری2201-2202
237آموزش سلامت2204
94سوپروایزر2206-2203
118مسئول بایگانی2211
76کارت زنی2212