دفترچه تلفن

ردیفعنوانتلفن
31تامین اجتماعی2961-
32بیمه ارتش2213-
38دفتر جراحی2589-
39پاویون جراحی(آقایان )2557-2482-
40پاویون جراحی ( خانمها)2935-
41دفتر گروه داخلی2581-2580-
42دستیاران داخلی ( آقایان )2318-2330-2889-2328-
43دستیاران داخلی ( خانمها)2882-2945-2896-
44فلوهای اینترویشن2895-
45منشی بخش اطفال2509-2510-
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴۶ مورد.