دفترچه تلفن

ردیفعنوانتلفن
-سرپرستار/دم2946-
-جراحي زنان2594/2598/2599-
-سرپرستار/ج ز2593-
-جراحي مردان2551/2552/2526-
-سرپرستار/ج م2554-
-ديپلمات3241/3242-
-سرپرستار ديپلمات2215-
-VIP3245/3244-
-سرپرستارVIP2737-
-CCU A2568/2569/2570-
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴۶ مورد.