دفترچه تلفن

ردیفعنوانتلفن
141خرابی تلفن2200-2500-
93مدیر پرستاری2201-2202-
237آموزش سلامت2204-
-خ/عقيقي.سميعي2205-
94سوپروایزر2206-2203-
-صدور سند/آنقدي2207-
-صدورسندخ/پيرايه2208-
-بايگاني پرسنل2211-
76کارت زنی2212-
32بیمه ارتش2213-
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴۶ مورد.