دفترچه تلفن

ردیفعنوانتلفن
56تریای آقایان24440-
57تریای خانمها2219-
58تریای پزشکان2545-2534-
59دفتر بن2872-
60آشپزخانه2240-
67منشی حاکمیت بالینی3136-
68آقای مومنی (بهبود کیفیت )2530-
69خانم سبحانی (بهداشت محیط )3034-
70خانم رستمی (سوپروایزر کنترل عفونت )2014-3134-
71خانم آقابابایی ( آمار )2359-
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۴۶ مورد.