دفترچه تلفن

ردیفعنوانتلفن
72دکتر گلپیرا (رئیس حاکمیت بالینی )2776-2194-
73مسئول خدمات شرکتی2247-
74سرپرستار CSR مرکزی2220-
75سرپرست خدمات2224-
76کارت زنی2212-
77لنژری2227-
78خیاط خانه2253-
90الکترو2378-
91الکترو اورژانس2389-
92نوار مغزی2401-
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۴۶ مورد.