دفترچه تلفن

ردیفعنوانتلفن
93مدیر پرستاری2201-2202-
94سوپروایزر2206-2203-
95سوپروایزر آموزشی2862-2860-
96سوپروایزر شب2490-2514-2875-
97دانشکده پرستاری2276-
98انجمن قلب2529-
99خانم شمس2967-
100دفتر ریاست2280-2290-
101دفتر مدیریت-2886-2896-
102دفتر حراست-2118-2298-2846-
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۴۶ مورد.