دفترچه تلفن

ردیفعنوانتلفن
-فیزیوتراپی2391-
-منشي EPLAB2931/2338-
-سر پرستار EPLAB2337-
-پست زنان2402/2403/2408-
-سرپرستار P.B2736-
-پست مردان2597/2596/2591-
-سرپرستارP.A2720-
-داخلي زنان2571/2572/2575-
-سرپرستار/دز2573-
-داخلي مردان2561/2566/2560-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۴۶ مورد.