دفترچه تلفن

ردیفعنوانتلفن
-خ دكتر صالحي--
-آ/عزيزي-خ/كياني--
-آ/غياثوند.دفترداري--
----
----
102دفتر حراست-2118-2298-2846-
101دفتر مدیریت-2886-2896-
--/پاكزاد-
70خانم رستمی (سوپروایزر کنترل عفونت )2014-3134-
242ریاست دکتر پیغمبری2189-3062-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۴۶ مورد.