اخذ مجوز تاسیس مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی از سوی مقام عالی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

تعداد بازدید:۱۱۲
اخذ مجوز تاسیس مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی از سوی مقام عالی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

نظر شما :