ارتقاء جناب آقای دکتر غلامرضا عمرانی عضو هیئت علمی به مرتبه استادی مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

تعداد بازدید:۲۰۹
ارتقاء جناب آقای دکتر غلامرضا عمرانی عضو هیئت علمی به مرتبه استادی مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی


( ۱ )

نظر شما :