روابط عمومی

اولین پیوند قلب زیر ۱۰ کیلو گرمی در کشور با موفقیت در  انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی انجام شد تا دیانا به زندگی سلامی دوباره کند

اولین پیوند قلب زیر ۱۰ کیلو گرمی در کشور با موفقیت در انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی انجام شد تا دیانا به زندگی سلامی دوباره کند

اولین پیوند قلب زیر ۱۰ کیلو گرمی در کشور با موفقیت در انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی انجام شد تا دیانا به زندگی سلامی دوباره کند

ادامه مطلب