داروسازی


متخصصین داروسازی بالینی مرکز داروسازان رسمی مرکز
       
دکتر بهرام (فریبرز) فرساد
اطلاعات بیشتر
دکتر ناصر هداوند
اطلاعات بیشتر
دکتر سعید افتخاری
اطلاعات بیشتر
دکتر مهدیه فرخ زاده تفرشی
اطلاعات بیشتر
داروسازان طرحی مرکز   
داروساز عمومی
    
       
 دکتر پریناز بی غم   دکتر طیبه محبوبی  دکتر عالیه سخاوی