تماس با دفتر گردشگری

برای پذیرش و گرفتن اطلاعات تکمیلی کافی است با ما تماس بگیرید:

تلفن سرکار خانم عابدینی کارشناس بیماران بین الملل (IPD)  :9821 23922215 +

شماره فکس بخش دیپلمات و دپارتمان بیماران بین الملل (IPD) : 9821 22663136 +

تلفن دستی دکتر اکبر نیک پژوه پزشک دپارتمان بیماران بین الملل (IPD) : 9821 23922016 +