واحد مدیریت دانش بالینی

تعداد بازدید:۶۱۵۱

طبابت مبتنی برشواهد:
طبابت مبتنی برشواهد،استفاده ازبهترین شواهد به صورت بخردانه،صریح وروشن برای تصمیم گیری درمراقبت ازتک تک بیماران درعرصه بالینی به وسیله کلیه ارائه کنندگان خدمات ومراقبت سلامت میباشد.
مدیریت دانش بالینی:
مدیریت دانش بالینی مجموعه فعالیتها وفرآیندهایی هستند که ازطریق سنتزومدیریت شواهد وادغام
آن باشرایط، الزامات ومقتضیات منحصربه فردکشور،بهترین توصیه ها جهت ارائه با کیفیترین مراقبتها واتخاذ اثربخش ترین تصمیمات؛رافراهم میکنند وزمینه رابرای تحقق اهدافی مانند اثربخشی خدمات وبهترین طبابت دربالاترین سطح ممکن،را میسرمیکنند.
واحد مدیریت دانش بالینی:
واحدهای مدیریت دانش بالینی اصلی ترین رکن نظام ملی مدیری تدانش بالینی درکشورمحسوب میشوند که تولید محصولات دانشی ملی رادرحیطه های تخصصی بالینی راهبری میکنند. این واحدها،دارای مجوزرسمی فعالیت ازمعاونت درمان  وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی میباشند وهدف ازایجاد وتوسعه آنها تولید شواهد بومی برای تصمیمگیری مبتنی برشواهد درکشورمیباشد. این واحدها با دورویکردمختلف به تولید شواهد درکشورمیپردازند:
الف  (رویکرد واکنشی:
رویکردی است که باتوجه به مسائل ومشکلاتی که درنظام ارائه خدمات کشوردارای اولویت میباشند؛
واکنش نشان داده وبه تدوین وانتشارمحصولات دانشی متناسب،جهت رفع چنین مشکلاتی میپردازد.
ب(رویکرد پیش کنشی یاآینده نگر:
رویکردی است که درآن مدیریت دانش بالینی به موازات تولید اطلاعات جدید درسطح   دنیا،صورت میگیرد. به عبارت دیگر،باتوجه به اولویتهای ملی درسطوح مختلف بالینی،بارویکردی آینده نگر،دیده بانی وپایش اطلاعات جدید درجهت تطابق دانش ناشی ازاین اطلاعات با مقتضیات   بومی کشور،صورت میپذیرد. بنابراین رویکرد واکنشی، درواقع رویکردی آینده نگربه مدیریت دانش بالینی محسوب میگردد.

 

 

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۳۹۷