پیام معاون درمان - دکتر مازیار غلامپور


مصاحبه با

دکتر مازیار غلامپور
معاون درمان مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی
قلب و عروق شهید رجایی