مطالب مرتبط با کلید واژه

افلیشن


affliation

 Affiliation صحیح ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ و همکارانی ﻛﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ زیر را دﺍﺭﻧﺪ به صورت ذیل است:    ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﻗﻠﺐ، مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران Cardiac ...