هیات امنا

هیات امنای مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی