مدیریت مالی

تعداد بازدید:۶۲۵۹

مدیریت امور مالی

امور مالی مرکز با 47نفر پرسنل در دو بخش هزینه ودرآمد زیر نظر مستقیم مدیر امور مالی فعالیت دارد که بخش هزینه شامل اداره نظارت وپایش ، اداره حسابداری پرسنلی واداره تامین اعتبارومنابع می باشد و بخش درآمد شامل حسابداری درمانگاه ، اورژانس ، ترخیص و واحد بیمه گری می باشد که در هر حوزه کارشناسان خبره وبا تجربه با توجه به قوانین ومقررات و آئین نامه مالی ومعاملات دانشگاهای علوم پزشکی مشغول بکار می باشند.
از اهم وظایف واحد نظارت وپایش رسیدگی به اسناد وقراردادهاوکلیه پرداخت ها می باشد که می بایست در چارچوب قوانین ومقررات صورت گیرد . واحد تامین منابع نیز که به تامین اعتبار وتهیه گزارش ، صدور اسناد وصدور چک اقدام می نماید واحد حسابداری پرسنلی پرداخت حقوق ومزایای پرسنلی ، بیمه و بازنشستگی پرسنل مرکز فعالیت می کند. هم چنین در بخش درآمد، واحد حسابدار ترخیص  به امور بستری وترخیص بیماران که از اهمیت خاصی برخوردار است می پردازد و واحدهای حسابداری درمانگاه و اورژانس به بیماران سرپائی ارائه خدمت می نمایند. واحد امور بیمه گری که نسبت به رسیدگی وکنترل اسناد بینه ای اقدام نموده وجهت کاهش کسور موارد نقص اسناد را کنترل ورفع می نماید.
آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۴۰۲