مرکز تحقیقات کاردیوژنتیک

تعداد بازدید:۸۵۵۱

وب سایت مرکز تحقیقات کاردیوژنتیک

مرکز تحقیقات کاردیوژنتیک مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب وعروق شهید رجایی، در 15 مرداد سال ۱۳90 آغاز به کار کرد .این مرکز که از آزمایشگاههای ژنتیک ملکولی , سیتوژنتیک و سیتوژنتیک ملکولی تشکیل گردیده است نخستین واحد بیمارستانی از این نوع در کشور می باشد  که با مساعدت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستان قلب شهید رجایی در چهار چوب طرح تحقیقاتی مصوب راه اندازی شده است.

اهمیت انجام تحقیقات ژنتیک در زمینه قلب و عروق

بیماری های قلبی و عروقی اصلی ترین دلایل مرگ و میر در سرتاسر دنیا می باشد. علی رغم گسترش داروهای جدید و کیفیت جراحی های درمانی هم چنان از سوی دیگر به واسطه نبود نشانگر های حساس زیستی و یا تست های غربالگری و تشخیصی مولکولی دقیق، این بیماری ها در مراحل پیشرفته شناسایی شده و غالبا مرگ آور است. به همین جهت شناسایی مکانیسم های مولکولی درگیر در تکوین سیستم قلبی-عروقی و بیماری های مرتبط به آن می تواند به ارائه مارکر های مولکولی مناسب و همچنین معرفی راهکارهایی جهت پیشگیری، تشخیص و تعیین درجه پیشرفت یا پیش آگهی منجر شود که در این خصوص نقش پژوهش های ژنتیک قابل تامل است. با توجه به شیوع بالای بیماری های قلبی عروقی درکشورو عدم وجود مطالعات کاربردی در زمینه این بیماری و همچنین با توجه به نقش تامل بر انگیز ژنتیک در زمینه بیماری های غیر واگیردار وتشخیص زودرس و متعاقبا شروع برنامه های درمانی ، نیاز به انجام تحقیقات ژنتیک دراین زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است  و مرکز تحقیقات کاردیوژنتیک مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی از مراکز منحصر به فرد و پیشرو در زمینه مطالعات ژنتیک و سلولی- مولکولی در این حیطه است.

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۴۰۲