حوزه ریاست

تعداد بازدید:۹۰۵۲

ریاست بیمارستان :

دکتر فریدون نوحی

 
  پیام ریاست  

 

 

       
           
   

معاونت آموزشی :

دکتر علی زاهد مهر

معاونت درمان :

دکتر لیلا عبدالکریمی

معاونت پژوهش :

دکتر سعیده مظلوم زاده

معاونت توسعه :

دکتر رضا گل پیرا

   
           
           
           
           
           
           

 

 

آخرین ویرایش۱۰ تیر ۱۴۰۲