واحد مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

تعداد بازدید:۵۰۶۵

وب سایت اصلی معاونت آموزشی

فعالیتهای واحد مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

  • برگزاری جلسات در معاونت آموزشی با حضور تیم معاونت آموزشی  که در این جلسات پیرامون مسائل آموزشی مرکز و در راس آن اعتباربخشی آموزشی و نحوه عملیاتی نمودن سنجه ها و بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
  • تهیه مستندات براساس کتاب اعتباربخشی
  • بارگذاری مستندات در سامانه اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی کشور
  • برگزاری دور جدید اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی کشور در و کسب تائیدیه نهایی

وب سایت اصلی معاونت آموزشی

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۴۰۲