مرکز تحقیقات پرستاری قلب و عروق

تعداد بازدید:۱۵۳۴

وب سایت مرکز تحقیقات پرستاری قلب و عروق

مرکز تحقیقات پرستاری قلب و عروق

مرکز تحقیقات پرستاری قلب و عروق بیمارستان قلب شهید رجایی یکی از مراکز وابسته به پژوهشکده قلب ایران می باشد که موافقت اصولی خود را در تاریخ 1401/03/22دریافت نموده است.  نظر به اینکه پیشرفت در زمینه های مختلف علوم فناوری های نوین و نوآوری از اهداف اصلی پژوهشکده قلب ایران می باشد، این مرکز تحقیقاتی نیز با هدف تولید علم، گسترش پژوهش و ارائه راهکارهای مناسب در امور مراقبت های پرستاری از بیماری های قلب وعروقی، فعالیت خود را در زمینه های مختلف بالینی، تحقیقاتی و درمانی برای سطوح مختلف جامعه رسماً از مرداد 1401 آغاز نموده است. ابلاغ رئیس مرکز و اعضاء، تعیین الویت های پژوهشی، تدوین و ابلاغ برنامه راهبردی، برگزاری جلسات پژوهشی و راه اندازی وبسایت مرکز تحقیقات، از اقدامات انجام شده طی این مدت می باشد.

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۴۰۲