شورای آموزشی مرکز

تعداد بازدید:۱۴۶۸

شورای آموزشی مرکز

این شورا به منظور هم فکری و مشارکت در تهیه و تدوین و بررسی برنامه های آموزشی و کمک به فراهم نمودن زیر ساخت و امکانات مناسب جهت اجرایی نمودن سیاست های آموزشی در زمینه های مختلف و هماهنگی این سیاستها در گروه های مختلف آموزشی در سال 1395 تشکیل گردید.

اعضای شورای آموزشی

 • ریاست مرکز؛ (رئیس شورای آموزشی)
 • معاون آموزشی مرکز؛ (دبیر شورای آموزشی)         
 • معاون پژوهشی مرکز
 • معاون توسعه و برنامه ریزی منابع مرکز
 • رئیس واحد توسعه و مطالعات آموزشی مرکز
 • معاون درمان مرکز
 • مدیر امور فرهنگی و دانشجویی مرکز
 • مدیران گروههای مختلف شش گانه آموزشی مرکز
 • تعداد 14 نفر از اعضای هیات علمی که ترجیحاً معاون آموزشی گروه و یا عضو کمیته آموزشی گروه ها نیز باشند.
 • مدیر پرستاری مرکز
 • مدیر آموزش کارشناسی ارشد مرکز

از مسئول آموزشی کارکنان، سوپروایزر آموزشی، مسئول آموزش بیماران و مدیران ارشد و مسئولین مرکز بنابر نیاز و به صورت موردی دعوت به عمل خواهد آمد.

وب سایت اصلی معاونت آموزشی

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۴۰۲