دورنما، ارزشها و رسالت مرکز

تعداد بازدید:۱۵۱۷

برنامه استراتژی سال  1404-1401

دورنما: ارائه خدمات پیشگیری و درمان سلامت قلب  و عروق، با بهره گیری از نیروی انسانی کارآمد، همتراز با مراکز معتبر قلب و عروق جهان و منطبق با استانداردهای روز دنیا

ارزشها: رعایت ارزشهای اسلامی و اخلاق حرفه ای، بیمار محوری، سلامت محوری و جامعه محوری، نوآوری و دانش محوری، تکریم ذینفعان، ارتقاء ایمنی بیماران و کارکنان، ارتقاء مستمر کیفیت، هدایت یکپارچه، مسئولیت پذیری و پاسخگوئی در همه سطوح، کار تیمی، دوستدار محیط زیست

رسالت: ارایه خدمات پیشگیری و درمانی قلب و عروق موثر و کارآمد برای بیماران با حفظ ایمنی، شان و کرامت انسانی

حوزه آموزش

 • تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد
 • توانمند سازی سرمایه های انسانی
 • استقرار استانداردهای اعتباربخشی آموزشی
 • دستیابی به جایگاه برند آموزشی برتر بیماریهای قلبی و عروقی در سطح کشور

اهداف:

 • آموزش مستمر سرمایه های انسانی متخصص، ماهر و کارآمد

حوزه پژوهش

 • همکاری  در طرح های کلان ملی و بین المللی در راستای مدیریت اطلاعات سلامت
 • استقرار فرم های الکترونیکی در سطح گسترده و بستر سازی جهت استقرار پرونده سلامت

اهداف:

 • ارتقاء سامانه های مدیریت اطلاعات سلامت و بهبود زیرساخت های شبکه

حوزه درمان

 • استقرار استانداردهای اعتباربخشی ملی(نسخه پنجم)
 • ارایه خدمات درمانی به موقع و با کیفیت
 • حفظ و ارتقاء جایگاه برند درمانی بیماریهای قلبی و عروقی در سطح کشور

اهداف:

 • ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت در راستای ایمنی بیمار
 • ارتقاء و بهبود وضعیت ایمنی و مدیریت بحران

حوزه پیشگیری

 • حفظ و ارتقاء جایگاه مرکز به عنوان دبیرخانه بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت در سطح کشور
 • ارائه بسته های خدمات پیشگیری و ارتقاء سلامت قلب و عروق برای جامعه و بیماران

اهداف:

 • توسعه فعالیت های دپارتمان پیشگیری و ارتقاء سلامت و بیمارستان ارتقا دهنده سلامت

آخرین ویرایش۱۷ خرداد ۱۴۰۲