گروه های آموزشی

تعداد بازدید:۱۵۴۵۸

فعالیت گروه های آموزشی مختلف مرکز

1- گروه داخلی قلب و عروق

 • برگزاری کلاس معرفی بیمار شامل گزارش صبحگاهی، 5 روز در هفته ساعت 7:30 الی ۸ صبح
 • برگزاری کلاسهای آموزشی کنفرانس با سخنرانی اساتید گروه داخلی ۲ روز در هفته (روزهای فرد) ساعت ۸ الی 8:45 دقیقه
 • برگزاری کلاسهای آموزشی جهت آماده سازی امتحان بورد برای دستیاران سال چهارم ۵ روز در هفته ساعت ۱ الی۲ بعدازظهر
 • برگزاری Cath. Conference روزهای پنج شنبه هر هفته ساعت ۸ الی ۹ صبح توسط فلوشیپ های اینترونشنال کاردیولوژی با حضور دستیاران قلب و عروق
 • آموزش عملی به دستیاران تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق در بخشهای مختلف آموزشی مانند آنژیوگرافی، الکتروفیزیولوژی، اکوکاردیوگرافی، نارسایی قلب، بیماریهای مادرزادی قلب بالغین، اورژانس، تست ورزش، تصویربرداری قلب و عروق، مراقبتهای ویژه و درمانگاه‌ها هر روز از ساعت ۹ الی ۱۷
 • برگزاری امتحان درون دانشگاهی رزیدنتهای داخلی قلب و عروق جهت ارزیابی و معرفی به ارتقاء و پره بورد شامل دو امتحان کتبی و دو امتحانOSCE (روش KF)  
 • استفاده از روشهای نوین ارزیابی بالینی از قبیل Mini-Cex ، DOPS  در ارزیابی دستیاران گروه داخلی در روتیشن اینترونشنال کاردیولوژی و نیز روتیشن های اورژانس و سی سی یو

1-1 گروه اینترونشنال کاردیولوژی

 • برگزاری کلاس تئوری روزهای یکشنبه هر هفته ساعت 7:30 الی 8 صبح
 • برگزاری Journal club روزهای سه شنبه هر هفته ساعت 7:30 الی 8 صبح
 • برگزاری Cath. Planning روزهای چهارشنبه هر هفته ساعت 7:30 الی 8 صبح
 • برگزاری کنفرانس معرفی تجهیزات پزشکی به صورت ماهانه ساعت 7:30 الی 8 صبح
 • آموزش عملی فلوشیپهای اینترونشن هر روز از ساعت 8 الی 17
 • برگزاری 2 دوره امتحان از فلوشیپهای اینترونشنال کاردیولوژی (شهریور ماه و اسفند ماه)

2-1 گروه الکتروفیزیولوژی

 • برگزاری ژورنال کلاب، مرور گایدلاین و کلاس تئوری روزهای یک شنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 7 الی 8 صبح
 • آموزش عملی به فلوشیپهای الکتروفیزیولوژی در Invasive EP Lab هر روز از ساعت 8 الی 17
 • آموزش عملی به فلوشیپهای الکتروفیزیولوژی در Noninvasive EP Lab (شامل درمانگاه، مشاوره های بخش، کلینیک پیس میکر، هولتر و تست تیلت) هر روز از ساعت 8 الی 17

3-1 گروه اکوکاردیوگرافی

 • برگزاری کلاس های آموزشی جهت فلوشیپهای اکوکاردیوگرافی روزهای یکشنبه (کلاس تئوری، معرفی Case های جالب، مرور کتاب های اکوکاردیوگرافی یا گایدلاین های جدید)
 • برنامه روتیشن های مختلف در بخش های اتاق عمل، تصویربرداری قلب و عروق، congenital و اکوکاردیوگرافی کودکان (هر فلوشیپ به مدت 1 ماه)
 • شرکت در جلسات Daily practice in Cardio-Oncology دوشنبه ها یک هفته در میان7:30 الی 8:30 صبح
 • آموزش عملی فلوشیپهای اکوکاردیوگرافی هر روز از ساعت 8 الی 17

4-1 گروه نارسایی قلب

 • برگزاری Text review روزهای یکشنبه هر هفته ساعت 8 الی 9
 • برگزاری ژورنال کلاب روزهای دوشنبه هر هفته ساعت 8 الی 9
 • برگزاری کلاس Right heart cath روزهای چهارشنبه هر هفته ساعت 8 الی 9
 • آموزش عملی فلوشیپهای نارسایی قلب هر روز از ساعت 9 الی 17
 • آموزش عملی فلوشیپهای نارسایی قلب در Cath lab  دوبار در هفته و انجام Procedure

5-1 گروه کاردیوانکولوژی

 • برگزاری ژورنال کلاب روزهای شنبه هر هفته ساعت 8 الی 9 صبح
 • برگزاری Text review روزهای یکشنبه هر هفته ساعت 8 الی 9 صبح
 • برگزاری جلسات Daily practice in Cardio-Oncology دوشنبه ها یک هفته در میان7:30 الی 8:30 صبح
 • برگزاری کلاس تئوری اکوکاردیوگرافی سه شنبه ها یک هفته درمیان ساعت 8 الی 9 صبح
 • آموزش عملی فلوشیپهای کاردیوانکولوژی در طول هفته در بخش اکوکاردیوگرافی از ساعت 9 الی 17

6-1 گروه بیماریهای مادرزادی قلب بالغین

 • برگزاری جلسه Case presentation در مورد کیس های پیچیده قلبی مادرزادی بالغین روزهای شنبه هر هفته ساعت 7:30 الی 8:30  (جلسه مشترک با گروه داخلی قلب و عروق و جراحی قلب)
 • برگزاری ژورنال کلاب روزهای دوشنبه هر هفته ساعت 8 الی 9
 • آموزش عملی فلوشیپهای بیماریهای مادرزادی قلب بالغین در طول هفته (صبح در درمانگاه و بعدازظهر در بخش اکوکاردیوگرافی) از ساعت 8:30 الی 17
 • آموزش عملی در Cath lab روزهای شنبه و چهارشنبه

2- گروه قلب کودکان

 • برگزاری گزارش صبحگاهی شنبه هر هفته ساعت 7:30 الی 8:30
 • برگزاری جلسات معرفی بیماران پیچیده در طول هفته (JCC) یک شنبه هر هفته ( ‌با حضور اساتید قلب کودکان، جراحی قلب، بیماریهای مادرزادی قلب بالغین، دستیاران قلب کودکان، جراحی قلب و فلوشیپ های بیماریهای مادرزادی قلب بالغین) ساعت 7:30 الی 8:30
 • مرور کتب مرجع و ژورنال کلاب (‌توسط دستیاران قلب کودکان ) سه شنبه ها ساعت 7:30 الی 8:30
 • برگزاری کلاس های تئوری  و عملی اساتید ( ‌اکوکاردیوگرافی، فیلم خوانی، تفسیر کاتتریسم و الکتروفیزیولوژی) چهارشنبه هر هفته ساعت 7:30 الی 8:30
 • آموزش عملی فلوشیپ اینترونشن قلب کودکان هر روز در Cath. Lab از ساعت 8 الی 17
 • آموزش عملی دستیاران فوق تخصص قلب کودکان در واحدهای مختلف بخش قلب کودکان در طول هفته از ساعت 9 الی 17

3- گروه جراحی قلب

 • مشارکت در برگزاری جلسات تئوری مشترک با سایر گروه ها (اکوکاردیوگرافی، آنژیوگرافی و ...) شنبه هر هفته ساعت 7:30 الی 8:30
 • مشارکت در برگزاری جلسات مشترک با گروه قلب کودکان و معرفی بیماران پیچیده در طول هفته (JCC) یکشنبه هر هفته ساعت 7:30 الی 8:30
 • برگزاری جلسه مورتالیتی و موربیدیتی و ژورنال کلاب دوشنبه ها یک هفته در میان
 • برگزاری Book review و گراند راند (Challenging case presentation) سه شنبه و چهارشنبه هر هفته

4- گروه بیهوشی قلب

 • برگزاری گزارش صبحگاهی 5 روز در هفته از ساعت 7:15 الی 7:30 صبح به صورت مجازی
 • برگزاری جلسات گزارش موردی (case report) و ژورنال کلاب روزهای یک شنبه و سه شنبه ساعت 10:30 الی 11:30 (یک هفته در میان)
 • برگزاری کلاسهای آموزش تئوری جهت فلوشیپ های بیهوشی قلب و دستیاران روتیشن بیهوشی، یک شنبه و سه شنبه هر هفته ساعت 10:30 الی 11:30
 • برگزاری جلسه مورتالیتی گروه بیهوشی سه شنبه آخر هر ماه ساعت 10:30 الی 11:30
 • آموزش عملی فلوشیپها و زیدنت های بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در اتاق عمل هر روز از ساعت 8 الی 17
 • برگزاری دوره های 2 ماهه بیهوشی قلب برای رزیدنت های بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران براساس برنامه تنظیمی از گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

5- گروه پزشکی هسته ای

 • برگزاری کلاس تئوری آموزش به دستیاران پزشکی هسته ای 3 روز در هفته ساعت 14 الی 15
 • برگزاری گزارش صبحگاهی  هر روز  ساعت 8 الی 9 صبح
 • برگزاری کلاس معرفی اسکن های جالب، دو روز در هفته
 • برگزاری ژورنال کلاب یک تا دو بار در هر ماه
 • آموزش پکیج های نرم افزاری دستگاه های گاما کامرا 2 بار در ماه

6- گروه تصویربرداری قلب و عروق

 • برگزاری کلاس آموزشی برای دستیاران رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران از شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 8 تا 9 صبح
 • آموزش عملی در بخش تصویربرداری برای دستیاران و فلوشیپهای مرکز هر روز از ساعت 9 الی 17
 • برگزاری کلاس های آموزشی برای متقاضیان مقاطع کارشناس و تکنسین دوره های کوتاه مدت CT-Angiography و CMR

7- گروه آزمایشگاه (آزمایشگاه تشخیص طبی- آزمایشگاه کاردیوژنتیک)

 • برگزاری 4 دوره کارورزی و کارآموزی
 • برگزاری 2 نوبت آموزش حین خدمت درون سازمانی
 • برگزاری 4 دوره آموزش کارگاهی
 • برگزاری 2 جلسه کلاس آموزشی جهت رزیدنتهای قلب و عروق

وب سایت اصلی معاونت آموزشی

 

 

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۴۰۲