اداره بودجه

تعداد بازدید:۷۸۹۲

بسمه تعالی

فعالیت بودجه ای انستیتو به استناد موضوع بند 5 پنجاه و دومین اجلاس شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 17/05/1371 در خصوص استقلال مرکز به لحاظ اداری، مالی، آموزشی و تشکیلاتی عملاً آغاز گردید و از سال 1372 این انستیتو دارای ردیف بودجه ای مستقل در قانون بودجه کل کشور گردید. در ابتدا کلیه ی امور فعالیتی بودجه در واحد امور مالی انجام می شد که بنا به صلاحدید ریاست محترم انستیتو جناب آقای دکتر نوحی در سال 1381 واحدی مستقل تحت عنوان واحد بودجه شروع به فعالیت نمود. در همین راستا با توجه به توسعه انستیتو و افزایش فعالیت ها و خدمات اجرایی ردیف های بودجه ای نیز افزایش و توسعه داده شد و در تشکیلات تفصیلی انستیتو از سال 1395 به اداره برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد ارتقاء یافت.

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست ها و هدف های قانونی می شود و بودجه انستیتو درقالب بودجه تفصیلی برنامه مالی موسسه است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی کلیه دریافت ها و منابع مالی و هزینه ای و  تملک دارائی های سرمایه ای و درآمد اختصاصی و از هر محل ممکن دیگر برآورد متعارف مالی انستیتو است. پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیت ها، طرح ها و برنامه ها بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی ( پیشنهادی، مصوب و متمم ) و مبادله موافقتنامه بودجه هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای واحدها برای اجرای برنامه های عملیاتی سالیانه و پرداخت تعهدات معوق انستیتو درقالب برنامه های مختلف می باشد. اعتبارات متمرکز و ردیف ها و تفاهم نامه های مبادله با معاونت ها و نهایتاً ابلاغ بودجه و تخصیص دریافتی به معاونت های مربوطه و نظارت براجرای صحیح مقررات بودجه و ارائه راهکارها و راهنمایی های لازم در مصرف اعتبارات به عهده مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد می باشد.
این مدیریت وظیفه برنامه ریزی و نظارت بر تهیه بودجه سالیانه انستیتو و تطابق برنامه ها با بودجه ها و اعتبارات و تلفیق بودجه های پیشنهاد شده درقالب هدف ها و خط مشی انستیتو را دارد.

مأموریت :

1- تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی انستیتو بر اساس سیاست ها و ضوابط بودجه کل کشور و پیشنهادات واحدها و معاونت ها و احتیاجات پیش بینی شده آتی جهت طرح در لایحه بودجه کل کشور و دفاع از آن در مراجع ذیصلاح.
2- ابلاغ بودجه مصوب سالیانه به هر یک از معاونت ها پیرامون حوزه ی فعالیتی و اجرایی مربوط.

3- تدوین، تبیین و انعقاد تفاهم نامه بودجه ای با معاونت ها و واحد های انستیتو در راستای برنامه ها و طرح های مصوب.

4- پایش عملکرد فعالیت ها و اقدامات اجرایی معاونت ها و واحدها بر اساس تفاهم نامه.
5- نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه از طریق ارائه راهنمایی های لازم و مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان و پایش عملکرد و پیشرفت فعالیت ها در هریک از واحدها براساس تفاهم نامه.
6- مطالعه و بررسی روش های کاهش هزینه های انستیتو با در نظرگرفتن به حداکثر رسانیدن کیفیت و کمیت بازده.
7- تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی سالانه و اصلاحیه بودجه تفصیلی متناسب با نیازهای انستیتو جهت طرح و تصویب در هیأت امناء و ابلاغ آن توسط وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
8- مطالعه در زمینه بودجه ریزی عملیاتی و حرکت به سمت استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سطح انستیتو.
9- مبادله موافقتنامه های طرح تملک دارایی های سرمایه ای با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کل کشور.

10- نظارت بر تهیه، تنظیم و اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای.

11- نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در کلیه اعتبارات تخصیص یافته اعم از جاری، اختصاصی، ردیف های متمرکز، عمرانی و سایر منابع در حوزه ستادی، معاونت ها و واحدها بر اساس مقررات و موافقتنامه های مصوب.

12- تهیه و تنظیم نمودارهای بودجه ای و گزارش وضعیت اعتبارات انستیتو جهت ارائه به هیأت رئیسه در طول سال به منظور سیاست گذاری و اتخاذ تصمیمات لازم و ابلاغ آن به معاونت ها واحدها.

13- بررسی و تجزیه و تحلیل و کنترل نحوه هزینه اعتبارات تخصیص یافته به معاونت ها و واحدها.

14- ثبت و کنترل ماهیانه وضعیت جذب درآمدهای اختصاصی با توجه به اعتبارات مصوب در برنامه های پیشنهادی و تهیه گزارش آماری تحلیلی.

15- تهیه و تنظیم انواع گزارشات و اطلاعات بودجه ای مورد نیاز مقامات انستیتو، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای نظارتی.

16- نظارت بر حسن اجرای برنامه عملیاتی در معاونت ها و واحدها و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم در جهت رفع نقاط ضعف، موانع و مشکلات موجود و ایجاد زمینه ارتقاء بهره وری و بهبود عملکرد آن.

17- پیگیری و اقدام لازم در خصوص اجرایی شدن دستورات و برنامه های اولویت دار رئیس و معاون توسعه مدیریت و منابع انستیتو به لحاظ اقدامات اجرایی در جهت کسب منابع اعتباری لازم از مراجع ذیصلاح.

18- مشارکت در جلسات و کمیته های مرتبط و فعال در انستیتو و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم.

آخرین ویرایش۱۰ تیر ۱۴۰۲