مرکز تحقیقات بیماری های مادرزادی

تعداد بازدید:۹۵۰

وب سایت اصلی مرکز تحقیقات بیماری های مادرزادی

 

مرکز تحقیقات بیماریهای مادرزادی قلب

به استناد رای صادره در جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ 16/12/1401 با تاسیس مرکز تحقیقات بیماریهای مادرزادی قلب در مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهیدرجایی موافقت اصولی بعمل آمد. این مرکز با هدف تولید علم، گسترش پژوهش و ارائه راهکارهای مناسب در امور مراقبت بیماریهای مادرزادی در مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی با پنج عضو هیئت موسس فعالیت خود را آغاز کرده است.

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۴۰۲