مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی

تعداد بازدید:۸۶۵۳

وب سایت مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی

مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی

مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی در ایران با هدف ارائه تازه ترین تحقیقات کاربردی در فراهم نمودن ابزار مناسب و همچنین بستر سازی اجرایی در زمینه پژوهش بر اساس منابع انسانی کارآمد در زمینه اکوکاردیوگرافی در مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی در سال 1388 تاسیس شده و در تاریخ  1398/02/29موافقت قطعی خود را دریافت نموده است.

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۴۰۲