طبق بخشنامه وزات بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مصرف دخانیات در کلیه ارگان های دولتی ممنوع می باشد

تعداد بازدید:۲۳۴۲
طبق بخشنامه وزات بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مصرف دخانیات در کلیه ارگان های دولتی ممنوع می باشد


نظر شما :