گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹ کتابخانه

تعداد بازدید:۴۵۷

گزارش عملکرد کتابخانه در سال 1399

روزانه حدود15 نفر

تعداد مراجعه کننده به کتابخانه

روزانه حدود 20 نفر

تعداد مراجعه کننده به بخش اینترنت

3000 عنوان

تعداد کتب فارسی ولاتین امانت داده شده در سال

50 عدد

تعداد سی دی امانت داده شده درسال

55 عنوان

تعداد کتابهای لاتین خریداری شده در سال

75 عنوان

تعداد کتابهای فارسی خریداری شده در سال

2000 مقاله

تعداد مقالات پرینت شده در سال

عدد 20

تعداد کتب اهدا شده فارسی

عنوان 4

تعداد کتب اهدا شده لاتین

عدد 30

تعداد سی دی خریداری شده

آخرین ویرایش۲۹ تیر ۱۴۰۰