اخبار

برگزاری جلسه کمیته مورتالیتی در انستیتو آموزشی قلب و عروق شهید رجایی در ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ و تقدیر از برگزیدگان دوره مقدماتی پکس

برگزاری جلسه کمیته مورتالیتی در انستیتو آموزشی قلب و عروق شهید رجایی در ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ و تقدیر از برگزیدگان دوره مقدماتی پکس

جلسه کمیته مورتالیتی در انستیتو آموزشی قلب و عروق شهید رجایی در ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ و تقدیر از برگزیدگان دوره مقدماتی پکس برگزار شد.

ادامه مطلب