آرشیو اخبار

کمیته مورتالیتی در انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی و اعطای حکم ارتقاء مرتبه علمی به دکتر حمیدرضا پورعلی اکبر در مورخ ششم شهریورماه ۱۴۰۲

کمیته مورتالیتی در انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی و اعطای حکم ارتقاء مرتبه علمی به دکتر حمیدرضا پورعلی اکبر در مورخ ششم شهریورماه ۱۴۰۲

جلسه کمیته مورتالیتی در انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی و اعطای حکم ارتقاء مرتبه علمی به دکتر حمیدرضا پورعلی اکبر در مورخ ششم شهریورماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

ادامه مطلب