آرشیو اخبار

آتنا قربانپور مقام اول کشوری در چهارمین جشنواره خوارزمی را از آن خود کرد(فرزند خانم معصومه علیزاده منشی بخش ICU.P۲ و آقای رضا قربانپور پرسنل واحد حفاظت فیزیکی مرکز)

آتنا قربانپور مقام اول کشوری در چهارمین جشنواره خوارزمی را از آن خود کرد(فرزند خانم معصومه علیزاده منشی بخش ICU.P۲ و آقای رضا قربانپور پرسنل واحد حفاظت فیزیکی مرکز)

آتنا قربانپور مقام اول کشوری در چهارمین جشنواره خوارزمی را از آن خود کرد(فرزند خانم معصومه علیزاده منشی بخش ICU.P۲ و آقای رضا قربانپور پرسنل واحد حفاظت فیزیکی مرکز)

ادامه مطلب