اخبار

۷ مهر ماه روز جهانی قلب ۱۴۰۲

۷ مهر ماه روز جهانی قلب ۱۴۰۲

روز جهانی قلب «۷ مهر ماه، مصادف با ۲۹ سپتامبر» است. در این روز شناخت عوامل خطر بیماری قلبی عروقی ، مراقبت بهتر و قلب سالمتر به عنوان شعار ملی در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب
کمیته مورتالیتی در انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی و اعطای حکم ارتقاء مرتبه علمی به دکتر حمیدرضا پورعلی اکبر در مورخ ششم شهریورماه ۱۴۰۲

کمیته مورتالیتی در انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی و اعطای حکم ارتقاء مرتبه علمی به دکتر حمیدرضا پورعلی اکبر در مورخ ششم شهریورماه ۱۴۰۲

جلسه کمیته مورتالیتی در انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی و اعطای حکم ارتقاء مرتبه علمی به دکتر حمیدرضا پورعلی اکبر در مورخ ششم شهریورماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

ادامه مطلب