اخبار - آرشیو

اولین پیوند قلب زیر ۱۰ کیلو گرمی در کشور با موفقیت در  انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی انجام شد تا دیانا به زندگی سلامی دوباره کند

اولین پیوند قلب زیر ۱۰ کیلو گرمی در کشور با موفقیت در انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی انجام شد تا دیانا به زندگی سلامی دوباره کند

اولین پیوند قلب زیر ۱۰ کیلو گرمی در کشور با موفقیت در انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی انجام شد تا دیانا به زندگی سلامی دوباره کند

ادامه مطلب
موافقت اصولی تاسیس مرکز تحقیقات بیماری های مادرزادی قلب در انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی از طرف مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موافقت اصولی تاسیس مرکز تحقیقات بیماری های مادرزادی قلب در انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی از طرف مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موافقت اصولی تاسیس مرکز تحقیقات بیماری های مادرزادی قلب در انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی از طرف مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شد.

ادامه مطلب